Su/Atık Su/Deniz Suyu Analizleri

SU / ATIK SU / DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Deniz Suyu, Yer altı ve yer üstü suların kalitesinin korunması kirliliğin önlenmesi, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların alıcı ortamlara ve denizlere deşarjının kontrol altında tutulması amacı ile ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar gereği yapılması gereken ölçüm ve analizler,  yetkili “Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuvarları” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Su ve Atıksu analizleri kapsamında hizmet verdiğimiz analizler şunlardır;

 • Alkalinite Tayini
 • Asidite Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Aktif, Bakiye, Bağlı, Serbest ve Toplam Klor (Cl) Tayini
 • Fenol, Fenollerin Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
 • İyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS, Sentetik Sülfonat) Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • n-Günden Sonra BOİ Tayini
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı)
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
 • TRİX İndeksi Tayini
 • Klorofil-a Üretkenlik Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin , BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
 • Silika Tayini
 • Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi
 • Sodyum Karbonat Kalıntısı
 • Serbest Karbondioksit Tayini (CO2)
 • Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini