Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

ARITMA ÇAMURU VE ATIK ANALİZLERİ

Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması sonucu oluşan arıtma çamurlarının ve tesisleri faaliyetleri sonucu oluşan diğer atıkların düzenli depolama tesislerine veya bertaraf tesislerine gönderilmelidir. Bu nedenle oluşan atıkların önce tehlikeli olup olmadıklarının analizi yapılmalı (EK-IIIB analizi), tehlikeli olduğu anlaşılan atıklar bertaraf tesislerine gönderilmelidir. Tehlikesiz atıkların ise düzenli depolama tesislerine gönderilmeleri gerekmektedir.

Arıtma çamurlarının toprakta kullanılması için yada atıkların düzenli depolama tesislerine gönderilmesi için yapılması gereken kategori analizleri şunlardır;

 • pH Tayini
 • Toplam, Kompleks ve Serbest Siyanür Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
 • Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
 • Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Ağır Metal Analizleri
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) Tayini
 • Fenollerin Tayini
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikleri Analizi
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Krom ⁺⁶ Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Organik Madde (%) Tayini
 • LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini Ön İşlem: İşletme İçi Metot
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
 • C/N Oranı Tayini